برگزیدگان منطقه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

رشته

رتبه

1

حسنا ایران فرد

اول

حفظ

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

2

سارا سرداری

اول

قرائت

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

3

ضحا دریابر

دوم

حفظ

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

4

یمنا مرادی

دوم

قرائت

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

5

اسرا نقشبندی

سوم

حفظ

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

6

مبینا زمانی

سوم

قرائت

مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار گردید.

7

نازنین فاطمه اشتری

چهارم

حفظ

دوم در جزیره

8

آناهیتا امیرپورسعید

چهارم

قرائت

سوم در جزیره

9

دینا کریمی زاده

چهارم

احکام

دوم در جزیره

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه